Sportske novosti, 18.V 2005. - Umag 2005

Novi list, 22.V 2005. - Kupa 2005